Το Site βρίσκεται υπό κατασκευή - Επικοινωνία: Paideia24blog@gmail.com

40%

We'll notify you when the site is live:

Copyright © Paideia 24 - Εκπαιδευτικά Νέα
Από το Blogger.

Τελευταία Σχόλια

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Θρησκεία και σχολική ζωή

Επιστολή του Ιωάννη Μπερδαλή, τ. Έπιθ/τής Εκτάσεως, Φιλόλογος-Θεολόγος, στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ

Αγαπητή Εστία , Πρό ημερών ακούσαμε νά διεξάγεται συζήτηση στήν κρατική τηλεόραση εις τήν οποίαν καθορίζετο ή θέσις καί ή αναγκαιότητα του μαθήματος των θρησκευτικών στό σχολείο. Διετυπώθησαν διάφορες κατά τό δοκοϋν καί αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις, μέ αναφορές σέ διαρκώς εναλλασσόμενους νόμους, συντάγματα καί νομολογίες. 

Δεδομένης της αρνητικής διαθέσεως τών κρατούντων πρός τήν θρησκεία καί τό μάθημα τών θρησκευτικών κατά συνέπειαν, επειδή δέ καί τό θέμα αυτό άπτεται μεγίστης μεταφυσικής σπουδαιότητος, έρχόμεθα νά τό έρευνήσωμε μέσα άπό τήν ύπαρξιακήν ύπόστασιν του ανθρώπου, διά νά καταλήξωμε σέ συμπεράσματα όχι καθ' ύπαγόρευσιν στρεπτών μεταβλητών καί αλληλοσυγκρουόμενων νόμων, άλλ' επιβαλλόμενα άπό τήν άναγκαιότητα τής εσωτερικής δομής του άνθρωπου, πού είναι ό Λόγος του Θεοϋ καί ό φιλοσοφικός λόγος. 

Ερευνώντας προσεκτικά καί μέ κάποια φιλοσοφική διάθεση τήν δλην δομήν του άνθρώπου, διαπιστώνομεν ότι τό ίδιαίτατον χαράκτηριστικόν γνώρισμά του είναι ή μεταφυσική του όρμή' είναι δέ μεταφυσική ορμή ή τάση καί ή προσπάθεια του άνθρώπου, νά γνωρίσει τό όντως όν. Είναι τό διαχρονικόν ερώτημα τής φιλοσοφίας "τί τό ον τό πάλαιτε καί νΰν καί άεί ζητούμενον καί άπορούμενον" . 

Εις τό ερώτημα τούτο ό φιλόσοφος νοϋς διά του λόγου καί ό religiosus άνθρωπος διά τοϋ συναισθήματος καί τής πίστεως, άπαντοΰν δτι τό όντως όν είναι ό Θεός. Έάν δλος ό μόχθος καί τό άπόκτημα τού φιλοσοφικού στοχασμού, έάν τό άποκεκαλυμμένον μεγαλούργημα τού θρησκευτικού φωτισμού διά τού Ιησού Χριστού είναι ό Θεός, τότε πώς είναι δυνατόν νά άλλάξωμε τόν ύπαρξιακόν προσανατολισμόν τού άνθρώπου. άπορρίπτοντας, ή επί τό έπιεικέστερον, αδιαφορώντας γιά τόν Θεό. 

Οί δύο μοναδικές πηγές γνώσεως, ή φιλοσοφία καί ή θρησκεία, ούσιώνουν τήν πνευματική ύποστασιακή μας ταυτότητα μέ τόν Θεόν. Καί άπό πλευράς φιλοσοφίας άλλά καί άπό πλευράς θρησκείας, ή τελολογική πορεία τού άνθρώπου είναι μία καί μοναδική, ή όμοίωσίς μας μέ τόν Θεό, τό δέ κατ' εξοχήν μάθημα πού διδάσκει περί τού Θεού καί τής διδασκαλίας του είναι τό μάθημα τών θρησκευτικών. 

Πώς είναι δυνατόν νά σχετικοποιοΰμε τήν άπόλυτη γιά τήν άγωγή τού άνθρώπου άξια τού μαθήματος τών θρησκευτικών, φλυαρώντας άπέναντι στόν αιώνιο καί καθαρό Νόμο τού Θεού 

"Ετσι σκεπτόμενος καί πορευόμενος, δπως σήμερα συμβαίνει, ό άνθρωπος, κατά τούς σχεδιασμούς τών φωστήρων τής εποχής απομακρύνεται άπό τή φωτεινή υπαρξιακή του πορεία καί οδεύει μέ μαθηματική άκρίβειαν εις τόν άφανισμόν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναπληρωτές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε !
Πατήστε στην εικόνα